Tromsø Kunstforening

Tromsø Kunstforening / Romssa Dáiddasiida er den eldste kunstinstitusjonen i Nord-Norge og fortsatt et sentralt visningssted for samtidskunst i regionen. Vi legger vekt på å presentere et program som omfatter og kombinerer internasjonalt etablerte kunstnere, yngre kunstnere og utstillinger med en forankring spesielt i vår egen region. Foreningen eies av våre medlemmer, og enhver kan bli medlem i foreningen.

Tromsø Kunstforening is the oldest art institution in Northern Norway and is still a vital space for contemporary art in the region. Our program includes and combines internationally recognised and less established artists, with special attention to projects that are rooted in the region. We are organised as an association where anyone can become a member and take part in owning the association.

Nettsiden er under utvikling
This website is under construction

Tromsø Kunstforening
Muségata 2
Tromsø

Bli medlem / Become a member

+47 466 23 586
post@tromsokunstforening.no

mail
Facebook
Instagram

Tromsø Kunstforening mottar driftsstøtte fra

Jeg elsker måser!

en utstilling om å leve sammen

med Ingvild Austgulen, Eva Bakkeslett / Conference of the Birds, Kåre Aleksander Grundvåg, Søssa Jørgensen & Geir Tore Holm, Irene Kaltenborn, Gabriel Johann Kvendseth, Lawrence Malstaf, AT Arkitektur / Kjeld Nash, Camilla Renate Nicolaisen, Georgiana Dobre & Kjersti Vetterstad og Elin Már Øyen Vister

  1. juni - 1. oktober 2023
    Åpningstider: onsdag - søndag kl. 12:00 - 17:00

I 2016 fikk Tromsø Kunstforening nye samboere ut av det blå - en flokk måser inntok fasaden på det gamle museumsbygget i Muségata 2. Dette er krykkja, fikk vi lære. En måseart som normalt hekker i bratte bergvegger i enorme fjell langt ute på havet. Krykkja er, i likhet med flere andre måser og sjøfuglarter, sterkt utrydningstruet. Store kolonier av fuglefjell langs kysten av landet vårt er ikke lenger bare i ferd med å dø ut - de har blitt helt stille.

I årene som har fulgt har kolonien på fasaden vår og i resten av byen økt, og det samme skjer i andre befolkede og urbane strøk langs kysten. Reaksjonene fra folk og nyhetsmedier i Tromsø har vært voldsomme og preget av et ønske om å raskest mulig bli kvitt problemet dette skaper for oss mennesker. Men andre stemmer har også hevdet seg. Forskere og kunstnere har sagt: Hei, hør! Krykkja har viktige ting å fortelle oss. Krykkja er en klimaflyktning - de forteller om et økosystem i ubalanse som behøver vår oppmerksomhet. Det er menneskenes handlinger som har ført til at disse fuglene nå søker ly blant oss.

Starten på hekkesesongen 2022 markerer en endring i ordskifte og handling lokalt. Tromsø kommune tok grep og i dialog med sjøfuglforskerne Tone Kristin Reiertsen og Kjell-Otto Jacobsen ved NINA satte de opp provisoriske hekkeinstallasjoner for krykkja. Til neste sesong ga kommunen AT Arkitektur ved Kjeld Nash i oppdrag å komme opp med kompenserende tiltak, og i samarbeid med kunstnerne Lawrence Malstaf og Kåre Aleksander Grundvåg, i tett dialog med nevnte forskere, utviklet de de mobile krykkjehotellene som i dag står utenfor Kunstforeninga, hvor krykkja nå ruger på eggene sine som i skrivende stund klekker.

Vi er stolte over å presentere en utstilling som samler kunstneriske, aktivistiske og forskningsbaserte praksiser som har forholdt seg aktivt til denne tematikken siden før vi og byen Tromsø ble kjent med krykkja. Fra ulike innfallsvinkler drømmer arbeidene om bedre sameksistens mellom folk og fugl på poetiske, praktiske og langsiktige måter.

Utstillingen er kuratert av Kåre Aleksander Grundvåg og Camilla Fagerli
og designet og bygd sammen med James Lee, Ruth Aitken, Olga Gry Becker, Amalie Holthen og Robert Julian B. Hvistendahl

Prosjektet er realisert ved hjelp av støtte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond, Kulturdirektoratet og KORO, og sponsede restmaterialer fra NOFI

I love Seagulls!

an exhibition about living together

with Ingvild Austgulen, Eva Bakkeslett / Conference of the Birds, Kåre Aleksander Grundvåg, Søssa Jørgensen & Geir Tore Holm, Irene Kaltenborn, Gabriel Johann Kvendseth, Lawrence Malstaf, AT Arkitektur / Kjeld Nash, Camilla Renate Nicolaisen, Georgiana Dobre & Kjersti Vetterstad, and Elin Már Øyen Vister

June 17 - October 1 2023
Opening hours: Wednesday till Sunday from 12 - 5 pm

In 2016, Tromsø Kunstforening got some new cohabitants out of the blue – a flock of seagulls occupied the façade of the old museum building in Muségata 2. We learned that these were kittiwakes. A species of seagull that normally nest in the steep cliff walls of enormous mountains far out at sea. The kittiwake is, like several other seagulls and species of seabirds, highly endangered. Huge colonies of nesting grounds along the coast are not merely on the verge of extinction anymore – they have gone completely quiet.

In the following years, the colony on our façade and in the rest of the city has grown, and the same is happening in other populated and urban areas along the coast. The reactions from people and news media in Tromsø have been characterized by a wish to – as quickly as possible – get rid of the problem that this poses for us humans. But other voices have also made themselves heard. Scientists and artists have said: Hey, listen! The kittiwake has important things to tell us. The kittiwake is a climate refugee – they bring with them a message about an ecosystem in imbalance, which needs our attention. It is the actions of humans that have caused these birds to seek shelter among us.

The beginning of the breeding season of 2022 marked a transition in the debate and the local effort. Tromsø municipality took action, and in dialogue with the seabird researchers, Tone Kristin Reiertsen and Kjell Otto Jacobsen at NINA, they erected temporary nesting installations for the kittiwakes.

For the next season, the municipality gave Kjeld Nash and AT Arkitektur the task of coming up with mitigating measures, and in collaboration with the artists Lawrence Malstaf and Kåre Aleksander Grundvåg, and in close dialogue with the previously mentioned researchers, they developed the mobile kittiwake hotels that can be found outside Kunstforeninga today, where the kittiwakes are now incubating their eggs, which at the time of writing are in the process of hatching.

We are proud to present an exhibition that collects artistic, activistic, and science-based practices that have actively related to these issues since a long time before we and the city of Tromsø got to know the kittiwakes. From different angles of approach, the artworks dream of a better coexistence between people and birds, in poetical, practical, and long-term ways.

The exhibition is curated by Kåre Aleksander Grundvåg and Camilla Fagerli, and designed and built together with James Lee, Ruth Aitken, Olga Gry Becker, Amalie Holthen, and Robert Julian B. Hvistendahl.

The project was realized with the support of Tromsø municipality, the Ministry of Culture and Equality, Troms and Finnmark county, Bildende Kunstneres Hjelpefond, Arts Council Norway, KORO, and NOFI.

Kulturdialog med Tromsø kommune

Torsdag 21.9 18:00–20:00
Muségata 2
Du kan også delta digitalt via zoom
us06web.zoom.us/j/87487965881

I anledning Tromsø kommunes arbeid med ny kulturplan for perioden 2024-2031 inviterer vi til åpen dialog med inngangsspørsmålet "Hvordan kan Tromsø kommune bedre legge til rette for det visuelle kunstfeltet?". Tromsø Kunstforening er vertskap for innspillsmøtet, og innleder og ordstyrer er kunstner Irene Rasmussen.

Tromsø kommune inviterer til innspillsmøter om 15 ulike tema i anledning arbeidet med ny kulturplan. Alle i Tromsø ønskes velkommen til å delta på disse åpne møtene, som har følgende andre tema: kvensk, samisk, inkludering, scenekunst, frivillig kultur, kulturarv, kulturnæring, distrikt, tilgjengelighet, arrangører og festivaler, demokratikultur, barn og unge, og eldre.

I tillegg til de åpne Kulturdialogene kan alle levere innspill til kulturplanen på nett: tromso.kommune.no/kdp-kultur

[ KINOBOX ] x TKF

1.7–17.9 Everyday 07:00–00:00

Now screening: “I hate seagulls!”
Irene Kaltenborn, 2022, Video collage, 14 min

To coincide with our exhibition I love Seagulls! An exhibition about living together, Tromsø Kunstforening is collaborating with KINOBOX. The exhibition presents artist’s work dealing directly with birds. Using sound, film, sculpture and research practices, the artworks consider how we live in coexistence with other species, in particular with seagulls and the endangered kittiwake that has taken up roost on the Kunstforening building over the last 9 years. Irene Kaltenborn’s film work, “I hate seagulls!”, inspired the title of the exhibition, and captures the ways in which we talk about the complex relationship between humans and birds.

“I hate seagulls!” shows a selection of national and international news headlines concerning seagulls, published in the timespan 2014–2022. The work highlights the xenophobia that characterises both the mediation and handling of the urban coexistence between seagulls and people globally.

KINOBOX is a drop-in cinema kiosk, currently based in Havneterminalen/Prostneset. It screens a broad range of works and artistic approaches, selected with consideration for their material, political and aesthetic sensibilities, but central to the cinema is a belief in the importance of artists moving-image to question how we consume and are consumed by our media landscape. Entrance is free, and films can be watched as you wait.